Artnit

Ponedeljak, 20 Januar 2014 19:04

Idejna i misaona osnova epa Osman Istaknut

Dizajn korica knjige Osman Dizajn korica knjige Osman

Duboka misaonost unutrašnjeg života Ivana Gundulića, njegova zainteresovanost za događaje i pitanja svog vremena, kao i velika književna i retorska snaga, slivaju se i izražavaju u istorijskom epu Osman.

Ivan Gundulić je u epu Osman neposredno izrazio svoju prirodu i duh vremena u kome je živeo. Duh i ideje katoličke reakcije izvršile su uticaj na njegov stav u životu i razvile u njemu religiozno osećanje. U borbi sa vedrim i slobodnim shvatanjima renesanse katolička reakcija se trudila da čovekov misaoni svet ponovo uputi nebu i Bogu, da oživi shvatanje o promenljivosti ljudske sudbine i sreće i da sve životne pojave objasni principima vere.

Osnovna ideja epa Osman, da je sve na ovom svetu prolazno i varljivo, i ljudska veličina, i ljudska slava, i ljudska sreća, je skladno povezana za stavom Ivana Gundulića prema savremenim istorijskim zbivanjima. U to vreme svi slovenski narodi i hrišćanski svet Evrope, veruju da se turska sila, ma koliko bila velika i izgledala nepobediva, mora srušiti i nestati. Poznata bitka kod tvrđave Hoćimom 1621. godine, u kojoj su se hrabri Poljaci oduprli ogromnoj vojsci mladog sultana Osmana u zemljama katoličke Evrope probudila je mnoge nade i očekivanja. Ovaj istorijski događaj Ivan Gundulić uzima za osnovu epa, a tragediju sultana Osmana predstavlja kao predznak tih nada i očekivanja.

Ivan Gundulić je bio sklon razmišljanjima o životu, sudbini, smrti, bolu i nesreći, i takav duh je uneo i u ep Osman. Iako je ep vezan za značajna istorijska zbivanja, Gundulić zadire psihološki i u dušu svojih likova, približavajući ih čitaocu njihovom ličnom sudbinom i tragedijom. Sudbina je uvek unapred određena i njoj se ne može odupreti niko. Čak je i moćni i silni sultan Osman, pred čijom je vojskom strahovala cela Evropa, okončao život na način koji je u poraznom neskladu sa njegovom veličinom.

U epu Osman se prepliću religiozni i nacionalni, misaoni i rodoljubivi, kao i romantični i viteški elementi. Stihovi su pisani poletnom dikcijom, i odlikuju se osećajnom i retorskom snagom. Oni su često ispunjeni dubokim filozofskim mislima, kojima je realno prikazano vreme u kome je Ivan Gundulić živeo, ali koje su postale i univerzalne, vanvremenske. Ovaj ep je vezan za istinita dešavanja u turskom carstvu i pored književnog ima i nacionalni značaj.

Pročitano 3187 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Idejna i misaona osnova epa Osman